تمام مطالب دسته بندی: واحد فناور ماه

معرفی واحد فناور ماه: نانو کیمیاگران صنعت سبز

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۶:۱۶ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: آلما رویش اکسین

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ - ۸:۱۸ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: کارن افزار زاگرس کیمیا

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، ماهیانه یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی مستقر را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: پیشرو ایلدا توان

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام فعالیت […]

ادامه مطلب جمعه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: سپهر تراشه پارس

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام فعالیت […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۸:۱۹ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: یاس رایان کیان زاگرس

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام فعالیت […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۴۹ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: کیشا

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این بار و در بخش واحد فناور ماه به معرفی هسته فناور ”توسعه مهارت و اشتغال کیشا” به نمایندگی آقای سجاد سپاهی از واحدهای خلاق مرکز رشد […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۳:۲۳ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: اطلس فرداد جهان بین

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: بازی سازان علم و ایده درنا ویرا

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۷:۱۵ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: فناور زیست دژگرد کلونچی

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی میکند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام فعالیتهای […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۸ َقبل از ظهر