تمام مطالب دسته بندی: واحد فناور ماه

معرفی واحد فناور ماه: پیشروان زمرد سبز زردکوه

واحد فناور ماه: مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۵:۴۳ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: فناوران طبیعت و صنعت سینا

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیم های مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱:۲۵ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور هوش رایان ایرسا

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور, در قالب  “واحد فناور ماه”, به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/ واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور داده چکاوک یکتا (داده چی)

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور, در قالب  “واحد فناور ماه”, به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/ واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور جوانه زرین سارینا

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور هرماه, در قالب  “واحد فناور ماه”, به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/ واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور سانا زیست پرداز

واحد فناور ماه مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور هرماه, در قالب  “واحد فناور ماه”, به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/ واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیمها نسبت به توانایی یکدیگر […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۴۷ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور آوای نخجیر رخ

واحد فناور ماه مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور تحت عنوان “واحد فناور ماه” در بازه های زمانی متناوب و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را بصورت اجمالی معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته واحدهای فناور، افزایش شناخت […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۷:۵۷ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور کاردین صنعت نوتریکا

واحد فناور ماه کاردین صنعت نوتریکا نماینده واحد: محمد عالی ده چناری مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور تحت عنوان “واحد فناور ماه” در بازه های زمانی متناوب و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را بصورت اجمالی معرفی خواهد کرد. این اقدام برای […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲:۴۰ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور زی پارس کامه ناژو

واحد فناور ماه زی پارس کامه ناژو نماینده واحد: پژمان سلحشوری مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور تحت عنوان “واحد فناور ماه” در بازه های زمانی متناوب و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را بصورت اجمالی معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۷:۰۷ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور ایکاد پرهام صنعت زرین

مرکز رشد پارک علم و فناوری به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین واحدهای فناور مستقر قصد دارد در بازه های زمانی به معرفی یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور نماید. این بار واحد فناور ایکاد پرهام صنعت زرین نماینده واحد: ابراهیم رحیمی واحد فناور ” ایکاد پرهام صنعت […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۷:۴۱ َقبل از ظهر