روز: اسفند ۴, ۱۳۹۹

کارگاه معماری سازمانی تیم های نوپا در دو بخش آموزشی و مشاوره ای برگزار شد.

مطابق تقویم آموزشی مصوب سال 99 مرکز رشد، دوره آموزشی معماری سازمانی تیمهای نوپا در دو بخش برگزار شد. در بخش اول این دوره که به طرح مباحث عمومی، اساسی و تئوری معماری سازمانی اختصاص داشت مطالب در قالب دوره آموزشی به فراگیران ارائه شد. در این جلسه پس از آموزش مبانی معماری سازمانی تیم […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۲۵ َقبل از ظهر