فایل ضبط شده وبینار انتقال تجربه در حوزه صنایع دستی در دسترس قرار گرفت.

وبینار انتقال تجربه با حضور مدیرعامل شرکت فرش حیدریان “جناب آقای مهندس ارش حیدریان” و تعدادی از هسته/ واحدهای مستقر در مرکز رشد و پارک علم و فناوری، جمعی از دانشجویان دانشکده هنر فارسان ،دانشکده فنی جونقان، دانشکده فنی دختران شهرکرد و همچنین تعدادی از دبیران گروه کارآفرینی آموزش و پرورش در روز شنبه 1400/08/22 از ساعت 13 تا 14 برگزار شد.

این نشست مجازی در دو بخش برگزار شد. در بخش اول مهندس حیدریان به معرفی داستان کسب و کار و سرگذشت خود، بازار صنایع دستی و حوزه های نوآورانه آن پرداخت و بخش دوم به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

افرادی که موفق به حضور در این وبینار نشدند با دنبال کردن پیوند زیر می توانند به فایل ضبط شده دوره دسترسی پیدا کنند.

https://drive.google.com/drive/folders/1dE7_CzbZzYzWNfppWIrHqf3-LGbrnp1V