نمایشگاه

نوع و میزان حمایت حمایت از حضور هسته/واحدهای فناور در نمایشگاه به سه شکل متفاوت اعمال خواهد شد: الف) حمایت مالی از حضور مستقل هسته/ واحدهای فناور در نمایشگاه با تأیید ناظر مبنی بر واجد شرایط بودن هسته/واحد فناور جهت حضور در نمایشگاه، هسته/واحد فناور می­تواند پس از اعلام به مرکز و حضور در نمایشگاه … ادامه خواندن نمایشگاه