زمینه فعالیت: وسایل ملزومات تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی