بلوط

معرفی شرکت

هسته فناور بلوط مستقر در دوره رشد مقدماتی مرکز رش پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای امید خلیلی مقدم

خدمات و محصولات

بلوط سفارش آنلاین و خدمات سرویس
پلتفرم بلوط سفارش آنلاین خدمات و سوریس از جمله سفارش غذا،فستفود،خدمات حمل و نقل و...