تجهیز طب چهارمحال

خدمات و محصولات

صفحه دوتکه چرخ دار ریلی جابجا کننده بیمار از روی تخت های بیمارستانی