جوانه زرین سارینا

معرفی شرکت

واحد فناور جوانه زرین سارینا به نمایندگی آقای بهنام نعمتی

خدمات و محصولات

بهبود جوانه‌زنی، استقرار و رشد بذر و نهال گیاهان زراعی، باغی و دارویی
تولید انواع بذرها
پایه‌های تکثیری بهبود یافته گیاهی
از جمله بذرهای پلت شده، بیوپرایم شده و ...