خانه شیلات

معرفی شرکت

هسته فناور "خانه شیلات" به نمایندگی آقای رضا باقری کاجی مستقر در دوره رشد مقدماتی

خدمات و محصولات

خانه شیلات(سامانه فعالین آبزی پروری)
ایران مزرعه بابررسی تمام مشکلات حوزه شیلات و آبزی پروری و به طور کلی حوزه کشاورزی اعم از مشکلات پرورش دهنده ها، تولید کننده ها،شرکت ها و واحد های صنعتی و بررسی نیازها و کمبود های این حوزه در طی سه سال در پی حل کردن قریب به اکثریت این مشکلات برآمده.