دراگما

معرفی شرکت

هسته دراگما فعال در حوزه "فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری( فناوری اطلاعات- خدمات تخصصی نرم افزارهای سیستمی پایه)" با ایده محوری دارو خانه آنلاین به نمایندگی آقای محمد عباسی

خدمات و محصولات

دارو خانه آنلاین:
این ایده به این صورت می باشد که کاربر عکس نسخه پزشکی خود را در سامانه ما بارگذاری می کند و ما داروهای نسخه را تهیه می کنیم و به مشتری می رسانیم .