دلتا هوش زاگرس

معرفی شرکت

واحد فناور دلتا هوش زاگرس به نمایندگی آقی صادق شاهقلیان کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

خدمات و محصولات

خودکارسازی تحلیل بازار بورس با هوش مصنوعی