رعد فهد مهر زردکوه

معرفی شرکت

واحد فناور "رعد فهد مهر زردکوه" مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای مصطفی صالحی خواه

خدمات و محصولات

پرس های برقی و کنترلر های صنعتی