زیست فناوران آینده

معرفی شرکت

هسته فناور " زیست فناوران آینده " با ایده محوری "افزودنی خوراکی در تغذیه دام با استفاده از مایع شکمبه فرآوری شده" به نمایندگی خانم فریبا رضائی سرتشنیزی

خدمات و محصولات

یک افزودنی خوراکی در تغذیه دام با استفاده از مایع شکمبه فرآوری شده