زیست فناوران فرزام بام زردکوه

معرفی شرکت

واحد فناور زیست فناوران فرزام بام زردکوه مستقر در دوره رشد به نمایندگی خانم فریبا رضائی فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته علوم دام

خدمات و محصولات

افزودنی خوراکی در تغذیه دام با استفاده از مایع شکمبه فرآوری شده