زیست قزل

معرفی شرکت

هسته فناور زیست قزل مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی سرکار خانم فاطمه شریفی خیرآبادی فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی -تکثیر و پرورش آبزیان

خدمات و محصولات

تولید پروبیوتیک آبزیان