زی پارس کامه ناژو

خدمات و محصولات

کیت تشخیص میکروبی انتروباکتریاسه ها و دیگر گرم منفی ها