سانا زیست پرداز

معرفی شرکت

واحد فناور سانا زیست پرداز به نماینگی آقای صادق فرهادیان

خدمات و محصولات

تولید پن هایDSC
آزمایشگاه تخصصی در زمینه شبیه سازی دینامیک مولکولی در زمینه اکرومولکول های زیستی مثل پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و فسفولیپدها، میانکنش های پروتئین-پروتئین، پروتئین-لیگاند، شبیه سازی نانوذارت و طراحی دارو و سیگنال پپتید و پپتید، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های بیوانفورماتیک