شهر همراه

معرفی شرکت

هسته فناور "شهر همراه" به نمایندگی آقای اوسیوند مستقر در دوره رشد مقدماتی

خدمات و محصولات

شهر هوشمند