فناوران طبیعت و صنعت سینا

معرفی شرکت

هسته فناور " فناوران طبیعت و صنعت سینا" به نمایندگی خانم خیری نیک مستقر در دوره رشد مقدماتی

خدمات و محصولات

استخراج و تخلیص z-ligustilide از کرفس کوهی.
کلوس یاکرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoatisima Mozaff .از گونه های دارویی مهم واندمیک وانحصاری ایران بوده که در حال انقراض می باشد.لذا توسعه سطح زیر کشت آن از جنبه های مختلف حایز اهمیت می باشد.