مورینگا اولیفرا

معرفی شرکت

هسته فناور "مورینگا اولیفرا" به نمایندگی خانم کریمیان مستقر در دوره رشد مقدماتی

خدمات و محصولات

تولید مکمل با ارزش غذایی بالا ازگیاه دارویی مورینگا:
ارزش تغذیه ای بالا این گیاه به عنوان یک مکمل جدید داخلی
عدم عوارض جانبی در مقابل نمونه های شیمیایی
استفاده از منابع داخلی جهت تولید و تولید ملی
دسترسی راحت تر و قیمت کمتر در مقابل نمونه خارجی