میهن پویش بهنانو

معرفی شرکت

واحد فناور میهن پویش بهنانو به نمایندگی آقای بهنام بختیاری مقدم

خدمات و محصولات

مخلوط شیمیایی مایع به دست آمده از ضایعات دامی با نام بایوک
تولید کننده کود مخلوط شیمیایی مایع با نشان تجاریBIOC { 7-12-15 (N.P.K+Ca+Mg)}