نخبگان

معرفی شرکت

هسته فناور نخبگان مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی خانم مائده شیرازی باصری

خدمات و محصولات

محصول پروبیوتیک جهت اصلاح خلق وخوی انسان و برای درمان افسردگی، اضطراب و کاهش عصبانیت افراد.
مراحل تهیه محصول پروبیوتیک به این صورت می باشد که در مرحله اول با اضافه کردن مقدار مشخصی از هر میکروارگانیسم (لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم) به این محصول با هدف امتحان کردن روی موش آزمایشگاهی یارت، در مرحله دوم امتحان کردن محصول بر روی انسان و مرحله آخر کارآزمایی بالینی تولید محصول می باشد.