هافکو

معرفی شرکت

هسته فناور "هافکو" به نمایندگی آقای رضا فتحی مستقر در دوره رشد مقدماتی

خدمات و محصولات

طراحی و ساخت جارو برقی صنعتی
جاروکش صنعتی درمقیاس بزرگ جهت جمع اوری حجم بالای مواد خشک و تر،با لزجت بالاوموادشیمیایی سمی و خورنده در شرایطی که انسان قادر به فعالیت ثمربخش نباشد.