هوشمند پردازان فناوری برخط

معرفی شرکت

واحد فناور هوشمند پردازان فناوری برخط مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای مصطفی اوسیوند چم عالی

خدمات و محصولات

توسعه پلتفرم آنلاین در حوزه تخصصی آرایشی و بهداشتی