پایا دانش

معرفی شرکت

هسته فناور "پایا دانش" به نمایندگی خانم توکلی مستقر در دوره رشد مقدماتی

خدمات و محصولات

سیستم مدیریت دانش در سازمان ها:
شناسایی دانش
تسهیم و به اشتراک گذاری دانش
تثبیت دانش
بکارگیری دانش