پیشروان زمرد سبز زرد کوه

معرفی شرکت

واحد فناور پیشروان زمرد سبز زرد کوه به نمایندگی آقای اسدی

خدمات و محصولات

تولید نوشیدنی بر پایه ی عصاره گیاهان دارویی:
تولید انواع عرقیات گیاهان دارویی
تولید نوشیدنی های میوه ای بر پایه عرقیات گیاهان دارویی
تولید سرد نوش های گیاهی
تولید اسانس گیاهان دارویی