کاوش تکاوران نوآور دام

معرفی شرکت

واحد فناور کاوش تکاوران نوآور دام به نمایندگی آقای حسین عباسی

خدمات و محصولات

سوهان برقی دندان اسب
ساخت تجهیزات دامپزشکی در زمینه دندانپزشکی و جراحی اسب