کشت و زرع پارسینه

معرفی شرکت

هسته فناور کشت و زرع پارسینه فعال در حوزه "محصولات پیشرفته سایر حوزه ها ( کشاورزی- فنی مهندسی کشاورزی)" با ایده فناور "ریز ازدیادی ارقام محلی گردوی استان چهار محال و بختیاری" به نمایندگی خانم سمیرا کیانی

خدمات و محصولات

ریز ازدیادی ارقام محلی گردوی استان چهار محال و بختیاری:

تکثیر نمونه های گیاهی از طریق کشت بافت جهت تولید انبوه نشا و نهال سالم