کیمیا رویش بهاران سامان

معرفی شرکت

واحد فناور کیمیا رویش بهاران سامان به نمایندگی آقای مهدی کبیری

خدمات و محصولات

ترکیب بهینه کننده ویژگی شیمیایی آب مورد استفاده در محلولپاشی کشاورزی
تنظیم اسیدیته آب مورد استفاده در محلول پاشی کشاورزی با استفاده از اسیدهای آلی
تنظیم کشش سطحی و افزایش قدرت ترکنندگی آب با استفاده از سورفکتانت های غیر یونی
تعیین اسیدیته مناسب آب مورد استفاده به کمک شناساگر pH موجود در ترکیب
نتایج:
افزایش راندمان جذب و کاهش مصرف کودها و سموم کشاورزی مورد استفاده به صورت محلول پاشی برگی
افزایش امکان اختلاط ترکیبات کودی و کاهش دفعات محلولپاشی