گروه فنی مهندسی کاردین صنعت نوتریکا

معرفی شرکت

واحد فناور گروه فنی مهندسی کاردین صنعت نوتریکا به نمایندگی محمد عالی

خدمات و محصولات

دستگاه بازیافت انواع لامپهای فلورسنت و گازی
سامان دهی لامپ‌های سوخته و بازیابی مواد تشکیل دهنده آن
جلوگیری از انتشار ترکیب خطرناک جیوه
مجهز به فیلتر های کربن و هپا و سنسور های دما و فشار