گنجین صنعت پارسیان

معرفی شرکت

واحد فناور گنجین صنعا پارسیان به نمایندگی آقای مهرداد گنجی

خدمات و محصولات

خط تولید کشک جامد (خشک) به صورت فرم دار، طعم دار و مغز دار
فرمدهی کشک مایع و مغزدار کردن به صورت اتوماتیک و خشک کردن و بسته بندی