سیرو

معرفی شرکت

هسته فناور سیرو مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای سروش فیروزی بروجنی

خدمات و محصولات

تولید دستگاه مبدل ضایعات کشاورزی به ذغال