مهندسین مشاور کاراب غرب

معرفی شرکت

هسته فناور مهندسین مشاور کاراب غرب مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی سرکار خانم زهرا اسلامی

خدمات و محصولات

سامانه مدلسازي هیدرولوژیکی