فایل وبینار انتقال تجربه در حوزه مدیریت کارآفرینی در دسترس قرار گرفت.

وبینار انتقال تجربه در حوزه مدیریت کارآفرینی از سری وبینارهای مصوب سال 1400 مرکز رشد واحدهای فناور توسط مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و مشاور کسب و کار جناب آقای”دکتر امیر حسین اسدی” در روز سه شنبه 18 آبان ماه از ساعت 13 الی 15 برگزار شد.

افرادی که موفق به حضور در این وبینار نشدند از طریق پیوند زیر می توانند به فایل ضبط شده دوره دسترسی پیدا کنند.

https://drive.google.com/drive/folders/1dE7_CzbZzYzWNfppWIrHqf3-LGbrnp1V

فایل های ارائه دوره:

طرح کسب و کار و چگونگی نگارش آن

فایل نیروی انسانی

ارائه استراتژی

فرم قرارداد محرمانگی اسرار دو طرفه