نشست خوشه فناوری انرژی های تجدید پذیر و نو در مرکز رشد برگزار شد.

چهارمین جلسه از مجموعه نشست های خوشه فناوری به هسته واحدهای حوزه انژریهای نو و تجدیدپذیر اختصاص یافت.

در این دورهمی واحد فناور آذر باد نیرو پارسا (با ایده محوری دنبال کننده خورشیدی دو محوره با گرای نجومی)، هسته سیرو (فعال در حوزه هیدروپاورها و پژوهش در زمینه سایر انرژیهای نو)، هسته برق امام قیس (با ایده محوری توربین بادی محور عمودی)، هسته کاراب غرب (با ایده محوری سامانه مدلسازی هیدرولوژیکی) و هسته سپیدارانرژی تامین زاگرس (فعال در حوزه فتوسل و هیدرو پاورها) شرکت داشتند که با بیان تجربیات و یافته های خود راه های تعامل، هم افزایی و همکاری بیشتر را بررسی کردند.

جلسه بعدی این سلسله نشست ها به خوشه فناوری الکترونیک اختصاص خواهد داشت.

جلسات هم افزایی بین هسته/ واحدهای مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری که دارای زمینه فعالیت نزدیک و مشترک با همدیگر هستند در قالب ۱۲ خوشه فناوری برنامه ریزی شده و در حال اجراست.

صفحه اختصاصی واحدهای شرکت کننده در این نشست به شرح زیر است:

آذر باد نیرو پارسا:    https://b2n.ir/q13555

سیرو: https://b2n.ir/a73383

برق امام قیس:                     https://b2n.ir/q20517                             

کاراب غرب: https://b2n.ir/w13119

سپیدار انرژی تامین زاگرس: https://b2n.ir/k42511