دوره آموزشی تحقیقات بازار برگزار شد.

دوره آموزشی تحقیقات بازار از سری دوره های مصوب برنامه توانمندسازی سال 1401 مرکز رشد واحدهای فناور در دو بخش برگزار شد.

بخش اول این دوره به منظور احصا نیاز هسته/ واحدها و دریافت سوالات آن ها در حوزه تحقیقات بازار به منظور هدفمندسازی دوره آموزشی، بصورت مجازی برگزار شد. در بخش دوم این کارگاه مباحث اساسی تحقیقات بازار توسط مدرس ارائه شد و مخاطبان با مطالعات بازار، شیوه های مخاطب شناسی در فروش و نقش داده ها و تحقیقات در قیمت گذاری بر اساس یک مدل اجرایی آشنا شدند و پس از آن یک ساعت از دوره به پرسش و پاسخ در این حوزه اختصاص داده شد.

این بخش از کارگاه باحضور 21 هسته/ واحد فناور، روز دوشنبه 401/07/11 در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد.

جهت دسترسی به فایل دوره روی پیوند بزنید.