قابل توجه هسته/واحدهای جدید( پذیرفته شده از مردادماه سال1401)

جلسات راهبری دوره رشد مقدماتی مرکز رشد واحدهای فناور در قالب سه جلسه آموزشی و چهار جلسه راهبری برگزار خواهد شد. بررسی بوم کسب و کار، بخش بندی/ جایگاه یابی بازار ،زنجیره تامین، محاسبه بهای تمام شده، نقطه سربه سر، نرخ بازگشت سرمایه و تست و تحلیل شخصیت از جمله سرفصل های این دور راهبری می باشد که با هدف تثبیت ایده محوری و رسیدن به مدل کسب وکار تکرار شونده و مقیاس پذیر برگزار میگردد.

شایان ذکر است تاکنون دور اول و دوم از دوره راهبری های سال 1401 مرکز رشد طی شش ماهه اول سال جاری برگزار شده است.

هسته/ واحدهای واجد شرایط شرکت در دوره به شرح زیر است:

مدرسه مجازی سامان

مشکات

فارمنوتک صنعت

دیتاویژن

انرژی گستر زاگرس

دکوبرد

ماشین سازی جویبار

سهاژن

اسکواک

هوش الکترونیک

سلامت گستر زاگرس