توانمندسازی و آموزش

تقویم توانمندسازی 1401

تقویم توانمندسازی 1401

برنامه دور اول و دوم راهبری رشد مقدماتی1401

برنامه راهبری تدوین استراتژی بازاریابی- ویژه رشد 1401

تقویم برنامه نشست های انتقال تجربه تا پایان سال 1401