آذرباد نیرو پارسا

معرفی شرکت

هسته فناور "آذر باد نیرو پارسا" به نمایندگی آقای کاوه نکویی مستقر در دوره رشد مقدماتی

خدمات و محصولات

دنبال کننده خورشیدی دو محوره با گرای نجومی