ایمن فناور رخ

معرفی شرکت

هسته فناور ایمن فناور رخ مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای سید محمد تقی موسوی قهفرخی

خدمات و محصولات

ایمنی و هوشمند سازی