تعاونی بهشت تکنولوژی

معرفی شرکت

واحد فناور تعاونی بهشت تکنولوژی مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای هاشم نوروزی هفشجانی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد

خدمات و محصولات

تست پوینت بتونی حفاظت کاتدیک شب نماي خطوط لوله