تولیدات ورزشی سجاد

معرفی شرکت

هسته فناور تولیدات ورزشی سجاد مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای سجاد قادری قهفرخی دانشجو رشته عمران

خدمات و محصولات

ریباندر هوشمند