حدید

معرفی شرکت

هسته فناور حدید به نمایندگی آقای محمد حسین گنجی مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری

خدمات و محصولات

آبنماي کنترل پذیر