حدید صنعت زاگرس

معرفی شرکت

واحد فناور حدید صنعت زاگرس مستقر در دوره رشد پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای محمد حسین گنجی ارجنکی

خدمات و محصولات

آبنمای کنترل پذیر