آذین صنعت دی شهرکرد

معرفی شرکت

واحد فناور آذین صنعت دی شهرکرد مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای محمد یگانگی دستگردی

خدمات و محصولات

ماشین تولید کننده گابیون