دانش پارسیان نگار

معرفی شرکت

هسته فناور دانش پارسیان نگار مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای وحید صفري دهنوي

خدمات و محصولات

* استفاده از گیرنده و فرستنده مادون قرمز برای رگ یاب غیر تماسی و power LED برای تماسی
* توانایی تشخیص رگ به صورت تماسی و غیر تماسی
* امکان تزریق آسان وریدی و عضلانی برای عموم