درخشش

معرفی شرکت

هسته فناور درخشش مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای محمد رضا کریمی فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته مهندسی ژئوتکنیک

خدمات و محصولات

بازی تخته ای کمند