سانا سنسور آکام

معرفی شرکت

هسته فناور سانا سنسور آکام مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی خانم سیده فاطمه احمدی دکتری رشته علوم و صنایع غذایی

خدمات و محصولات

نانو بیو سنسور مبتنی بر DNA جهت شناسایی آلودگی غذا