سرد سازان

معرفی شرکت

هسته فناور سرد سازان مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای پیمان اسدی گندمانی

خدمات و محصولات

کولر الکترونیکی خودرو بدون کاهش توان موتور و راندمان خودرو