سه او

معرفی شرکت

هسته فناور سه او مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای محمدرضا اصغری ورزنه دانشجو دکتری

خدمات و محصولات

اوزون ساز با تکنولوژی پالسمای DBD